Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи

В случаите на прекъсване на електрозахранването или отпадане на мрежата на електроразпределителното дружество, е необходимо малките централи да бъдат изключени от разпределителната мрежа, за да се предотврати възможността за случайно/ нежелателно отдаване на енергия. От една страна, персоналът, ангажиран с поддръжката, може да бъде застрашен, ако системата не бъде незабавно изключена от мрежата. От друга страна, потребителите биха могли да получат захранване с различно напрежение и честота. В случай че операторът на мрежата изисква стойности на напрежението и честотата да бъдат различни от фабрично зададените, същите могат да бъдат въведени ръчно.

Тази универсална защита е важна за сигурната и безпроблемна работа между електропреносната система и възобновяемите енергийни източници, гарантирайки че включените мощности от ВЕИ няма да нарушат нормалното функциониране на електропреносната система.

Публикувано: Понеделник, 19 Д ек 2022г. в 15:34